Home  >  最新消息

洗錢防制宣導影片
2018/10/03

 

「洗錢防制杜絕人頭文化-美鳳規勸篇30秒」及「洗錢防制客戶詳實審查以杜絕人頭文化-美鳳規勸篇90秒」上開2支影片,可至行政院雲端(網址:

https://eywebstorage.ey.gov.tw/navigate/s/6CBC0D53BAF94192B851BE3CE02E70186BL 107年洗錢防制宣導海報影片等文宣」檔案資料夾下載。


認識農會   │   農會組織   │   服務據點   │   最新消息   │   農特產品   │   產銷班介紹   │   回首頁
42853 台中市大雅區中清東路196號  /  TEL:(04) 25662216  /  FAX:(04) 25674007
Copyright © 2011 大雅區農會 All rights reserved. Design by ORIGINAL